Blog

Ruszaj się by… lepiej radzić sobie z emocjami! Czyli wpływ aktywności fizycznej na regulację emocji.

Zrzut ekranu 2023-10-11 o 16.18.00
Przestrzeń - Mindfulness, Rozwój, Tryb Slow

Ruszaj się by… lepiej radzić sobie z emocjami! Czyli wpływ aktywności fizycznej na regulację emocji.

Nieodzownym elementem życia każdego z nas są emocje. Pełnią one szereg istotnych funkcji w wielu aspektach codzienności. Dla prawidłowego i zdrowego ich przeżywania niezbędne są jednak procesy regulacji emocji, które sprawiają, jesteśmy zdolni do przeżywania ich w sposób, który nie jest dla nas destrukcyjny. Dlaczego to takie ważne? Otóż odpowiednia regulacja emocji wspiera nas w optymalnym funkcjonowaniu w codzienności, osiąganiu wyników i celów, radzeniu sobie w warunkach stresowych i wiele innych (za: Mohiyeddini, 2013, s. 439). Wiemy już, że regulacja emocji jest bardzo ważna w naszym życiu codzienny. Czy aktywność fizyczna może zatem ją wspierać? Sprawdźmy!

Regulacja emocji

Emocje stanowią niezwykle istotny aspekt psychiki oraz życia człowieka. Pełnią one bowiem funkcje informacyjne, pozwalając wydedukować, czy nasze działania są dla nas korzystne, a także ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem (Cash, 2019, s.120). Reeve (2009) definiuje emocje jako krótkotrwałe zjawiska, które pomagają nam zaadaptować się do wyzwań oraz możliwości, które napotykamy w życiu codziennym (s. 301). Różnorodne aspekty i komponenty emocji obejmują między innymi: uczucia, pobudzenie fizjologiczne, komponenty społeczno-ekspresyjne, jak i poczucie celu (Mohiyeddini i in., 2013, s. 437). Kluczem w odniesieniu do owych komponentów jest bowiem umiejętność ich regulacji oraz kontroli – tak, by mogły ze sobą współgrać, a w konsekwencji, stawać się adaptacyjne.

Regulację emocji określić można jako „proces inicjujący, modelujący i podtrzymujący doświadczanie emocji oraz operacji poznawczych i zachowań związanych z tym doświadczeniem” (Strelau, 1999, s. 564). Oznacza to, że emocje mogą być regulowane na różnych poziomach – zarówno wtedy, gdy emocje już wystąpiły, jak i wtedy, gdy się już nie pojawiają. Co więcej, procesy regulacji emocji mogą przebiegać zarówno w sposób nieuświadomiony oraz automatyczny, jak i podmiotowy (Strelau, 1999, s. 564). Jednym z przykładów automatycznej regulacji emocji stanowi działanie mechanizmów biologicznych. Układ nerwowy człowieka broni się przed zbyt długotrwałym i intensywnym pobudzeniem poprzez aktywowanie ośrodków układu limbicznego, które hamują emocje (Strelau, 1999, s. 565). W wielu sytuacjach człowiek jest natomiast zdolny do intencjonalnego i świadomego zarządzania własnymi emocjami oraz wpływania na nie poprzez reakcje oraz mechanizmy samokontroli, za pomocą których jest w stanie osiągnąć zachowanie zgodne z akceptowanymi standardami wewnętrznymi (czyli własnymi) lub standardami zewnętrznymi (na przykład aprobowanymi społecznie) (Strelau, 1999, s. 566).

Procesy regulacji emocji mogą mieć miejsce podczas całego procesu powstawania emocji – od samego bodźca emocjonalnego, do pełnej reakcji emocjonalnej (za: Mohiyeddini i in., 2013, s. 440). James (1984) opisuje powstawanie emocji jako proces składający się z 5 kolejnych kroków, z których pierwszym jest postrzeganie bodźca emocjonalnego. Na tym etapie, dana osoba może dokonywać procesu regulacji emocji na przykład przy pomocy prowokowania lub unikania danych sytuacji, miejsc, czy osób, które powodują dane emocje. Kolejnym elementem jest ocena bodźca emocjonalnego w kategoriach takich, jak ważność, wyzwanie, możliwości, zagrożenie, i inne. Przykładowo, trudności podczas egzaminu mogą zostać zarówno zinterpretowane jako motywacja do działania i powodować kolejne myśli: „ten egzamin jest dla mnie wielką szansą, jestem dobrze przygotowana i z pewnością sobie poradzę”. Te same trudności mogą z kolei zostać zinternalizowane jako zagrożenie, gdzie dominują myśli takie, jak: „na pewno przygotowałam się niewystarczająco, nigdy nie daję rady, teraz też tak będzie”. Trzecim etapem są behawioralne i/lub psychologiczne skłonności do reakcji na wspomniany wcześniej bodziec. Czwarty krok procesu stanowi modyfikację tendencji do emocjonalnych odpowiedzi w taki sposób, by były adekwatne do sytuacji, bieżącej interakcji danej jednostki, a piąty i ostatni – reakcję emocjonalną (za: Mohiyeddini i in., 2013, s. 440).

Gross (1998) z kolei zaznacza, że regulacja emocji obejmuje procesy związane z wpływem jednostki na samą siebie, poprzez które jest ona w stanie regulować percepcję oraz sposób wyrażania własnych emocji (s. 277). Oznacza to zdolność danej osoby do odczuwania oraz interpretacji własnych emocji zarówno w sposób świadomy, jak i automatyczny, a także odpowiedni sposób wyrażania tych emocji. Regulacja emocji jest bowiem odpowiedzialna za monitorowanie, ewaluację, a także modyfikację reakcji emocjonalnych, a szczególnie ich intensywności, w celu osiągnięcia celów jednostki (Mohiyeddini i in., 2013, s. 438). Innymi istotnymi funkcjami regulacji emocji są: „zapobieganie, redukcja bądź wzmacnianie własnych reakcji emocjonalnych, jak i reakcji innych osób, zaspokajanie potrzeb hedonicznych i optymalizacja funkcjonowania osobowości, ułatwianie osiągania wyników i celów, poprawa komunikacji społecznej z rówieśnikami i radzenie sobie ze stresującymi doświadczeniami, a także mechanizmy obronne ego, takie jak unikanie pewnych sytuacji lub zmiana przekonań na ich temat” (za: Mohiyeddini i in., 2013, s. 439). Warto wobec tego zaznaczyć istotną rolę mechanizmów regulacji emocji w życiu i dobrostanie jednostki, jak i całego społeczeństwa oraz ich wkład w funkcjonowanie człowieka.

Wpływ aktywności fizycznej na regulację emocji

Zarówno badania naukowe, jak i mądrość potoczna przytaczana przez społeczeństwo sugerują związek regularnej aktywności fizycznej z dobrostanem fizycznym oraz psychicznym. Aktywność fizyczna stanowi bowiem trening dla całego ciała – dotyczy zarówno ćwiczenia mięśni i ich wytrzymałości, a także mentalnego treningu pod kątem elastyczności psychologicznej, radzenia sobie z wyzwaniami oraz napięciem. Taki trening może wykazywać pozytywne efekty również w kontekście regulacji emocji. W tej części pracy zostaną przytoczone wyniki badań ukazujące wpływ aktywności fizycznej na procesy regulacji emocji, ich mechanizmy działania oraz możliwe korzyści.

Rozważania warto rozpocząć od ćwiczeń aerobowych. Badania Bernstein (2017) dotyczyły badanych doświadczających trudności związanych z regulacją emocji i wykazały, że ćwiczenia aerobowe mogą pomagać im w osłabieniu negatywnych emocji (s. 834). We wspomnianym badaniu negatywne emocje u uczestników indukowane były poprzez pokazanie im materiału filmowego zawierającego smutne sceny. Pomimo, że ćwiczenia aerobowe całkowicie nie zapobiegały wzrostowi smutku po obejrzeniu filmu, rezultaty badań wskazują, że pomogły one w jego regulacji. Owe efekty mogą mieć podłoże motywacyjne, jak i poznawcze (Bernstein i in., 2017, s. 841). Angażując się w aktywność aerobową, uczestnicy mogli doświadczyć wzrostu ogólnego poczucia własnej skuteczności, co umożliwiło im skuteczne wdrożenie strategii regulacji emocji (Bernstein i in., 2017, s. 841). Co istotne, w przytoczonym badaniu ćwiczenia rozciągające nie dowiodły takich samych efektów w kontekście regulacji emocji, jak ćwiczenia aerobowe.

Inne badania wykazały, że osoby niebędące aktywne fizycznie uzyskiwały znacząco niższe poziomy „naprawy emocjonalnej”, co oznacza, że posiadały mniejszą zdolność do regulacji i adekwatnego zarządzania swoim nastrojem (za: Faílde-Garrido i in., 2022, s. 124-125). Owe źródło wskazuje także, że brak aktywności fizycznej może być związany z deregulacją emocjonalną. Kolejny eksperyment ukazał z kolei, że grupa badanych uczestnicząca w aerobowym treningu rowerowym wykazywała mniejsze skłonności do samokrytyki i ruminacji (będących efektem nieprawidłowej regulacji napływających emocji) niż grupa biorąca udział w sesjach rozciągania (Bernstein i in., 2020, s. 57). Można wywnioskować więc, że aktywność fizyczna w formie aerobowej poprzez wpływanie na regulację emocji, poprawia samopoczucie i dobrostan jednostki.

Bernstein i inni (2019) w innym swoim badaniu dowiedli, że osoby, które więcej ćwiczyły w życiu codziennym, doświadczały mniej trwałych stanów związanych z lękiem i stresem (s. 641). Innymi słowy – szybciej powracały do stanu wyjściowego po wystąpieniu niepokoju, podczas gdy osoby mniej aktywne fizycznie doświadczały bardziej długotrwałych emocji negatywnych. Wyniki te sugerują zatem, że regularne ćwiczenia fizyczne mogą wzmacniać regulację emocji. Co istotne, owe badanie eksperymentalne wykazało, że intensywna aktywność fizyczna wykonana przed doznaniem bodźca stresowego ułatwia szybszy powrót do równowagi emocjonalnej, a nie stłumienie początkowej reakcji na stresor (Bernstein i in., 2019, s. 642).

 

Wnioski i wskazówki praktyczne

Regulacja emocji stanowi istotne narzędzie każdego człowieka, pozwala ona bowiem na adekwatne kierowanie myślami, emocjami i zachowaniami, a także na utrzymanie motywacji do wytrwania w realizacji ustalonych zadań i celów. Co istotne, efektywna regulacja emocji zapobiega depresji i ruminacji, a także wspomaga ogólne poczucie dobrostanu (Bernstein i in., 2020, s. 57). Jak dowodzą badania naukowe, regularna aktywność fizyczna może być skutecznym narzędziem regulacji emocji. Regulacja emocji jest bowiem kluczowym procesem w zapobieganiu depresji klinicznej, która stanowi brak zdolności poprawy lub/i regulacji własnych emocji i nastroju w momencie, gdy ten zaczyna się obniżać. Regularna aktywność fizyczna może wzmacniać kontrolę poznawczą oraz elastyczność (Guiney i Machado, 2013), ale nawet pojedyncza sesja umiarkowanych ćwiczeń aerobowych może przynieść poprawę uwagi i kontroli w procesie regulacji emocji po zdarzeniu trudnym (za: Bernstein i in., 2017, s. 841).

Warto dodać, że nie każdy rodzaj aktywności fizycznej wpływa tak samo na procesy regulacji emocji u danej jednostki. Znacznie bardziej korzystne w tym kontekście okazały się być ćwiczenia aerobowe oraz intensywna aktywność fizyczna, w porównaniu do ćwiczeń rozciągających. Wskazówką praktyczną dla osób pragnących wprowadzić aktywność fizyczną w celu poprawy własnej regulacji emocji będzie zatem wybór aktywności fizycznej intensywnej lub aerobowej. Podsumowując, zarówno pojedyncza, jak i regularna aktywność fizyczna mogą wspierać jednostkę w lepszej regulacji emocji i przyczyniać się przy tym do poprawy jej dobrostanu.

Referencje

Bernstein, E. E., Curtiss, J. E., Wu, G. W. Y., Barreira, P. J., McNally, R. J. (2019). Exercise and emotion dynamics: An experience sampling study. Emotion19(4), 637–644. https://doi.org/10.1037/emo0000462

Bernstein, E. E., Heeren, A., McNally, R. J. (2020). A network approach to understanding the emotion regulation benefits of aerobic exercise. Cognitive Therapy and Research44(1), 52–60. https://doi.org/10.1007/s10608-019-10039-6

Bernstein, E. E., McNally, R. J. (2017). Acute aerobic exercise helps overcome emotion regulation deficits. Cognition & Emotion31(4), 834–843. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1168284

Cash, A. (2019). Psychologia dla bystrzaków. Helion SA.

Faílde-Garrido, J. M., Ruiz Soriano, L.,  Simón, M. A. (2022). Levels of Physical Activity and Their Relationship With Motivational Determinants, Self-Regulation, and Other Health-Related Parameters in University Students. Psychological Reports125(4), 1874–1895. https://doi.org/10.1177/00332941211005116

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2, 271-299.

Guiney, H., Machado, L. (2013). Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations. Psychonomic Bulletin & Review, 20(1), 73–86. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.3758/s13423-012-0345-4

James, W. (1994). Physiological basis of emotion. Psychological Review 1994, 101, 205-210.

Mohiyeddini, C., Eysenck, M. W., Bauer, S. (2013). Handbook of Psychology of Emotions : Recent Theoretical Perspectives and Novel Empirical Findings. Nova Science Publishers, Inc.

Reeve, J. (2009). Understanding motivation and emotion (5th edition). Hoboken Wiley.

Strelau, J. (1999). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 

 

© 2023 Przestrzeń.in Angelika Żuralska. Wszystkie prawa zastrzeżone.